.

.

Radonkällor

Radon i bostaden kan komma från tre olika källor: 

Marken

Jordlagret består av 30-40 procent luft. Radonhalten i jordluften är alltid mer än 5000 Bq/m³ på en meters djup. Normalt är den 20 000-40 000 Bq/m³ i morän och 30 000-150 000 Bq/m³ i grus. Om fragment av alunskiffer ingår i jorden kan radongashalten bli så hög som 1-2 miljoner Bq/m³. 

Byggnadsmaterialet 

Alla stenbaserade byggnadsmaterial (tex. betong, tegel, lättbetong) innehåller radium och avger därför radon. 

Hushållsvattnet 

Vatten från i berg borrade brunnar eller från kallkällor innehåller radon. Särskilt höga kan halterna vara om vattnet kommer från uranrika bergarter som vissa graniter och pegmatiter. Att dagligen dricka vatten med höga radonhalter ger en förhöjd stråldos vilket bör undvikas för att allmänt hålla stråldosen så låg som möjligt. Kommunalt dricksvatten innehåller normalt mindre än 100 Bq/m³.