.

.

Om Radon

Radon är en radioaktiv gas som vid höga halter är en fara för människors liv och hälsa. Radongasen är osynlig och luktfri och bildas när radium sönderfaller. Gasen sönderfaller sedan till radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Radondöttrarna fastnar på damm som vi andas och på så sätt får ner i lungorna. Radongas mäts i becquerel per kubikmeter (Bq/m³). Miljömålet är satt till 200Bq/m³ för bostäder, skolor, daghem, sjukhem och äldreboenden. För arbetsplatser ligger miljömåler på 400Bq/m³. 

 

Risker med radon 

På vilket sätt är radon skadligt? Radon och radondöttrar följer med luften in i luftrör och lungor när vi andas. Lungorna kan därför skadas och lungcancer uppkomma. Ju längre tid du tillbringar i radonhus och ju högre halter du utsätter dig för, desto större är risken. Rökning i kombination med radonstrålning innebär en ökad hälsorisk. Även familjemedlemmar och andra som utsätts för passiv rökning löper ökad risk att drabbas av lungcancer från radon.

 Hur vanlig är lungcancer orsakad av radon? Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att mellan 400 och 500 lungcancerfall per år orsakas av radon i inomhusmiljö. Av dessa är 90 procent rökare. Om man sänker radonhalten i alla hus som har över 200 Bq/m3 kan man på längre sikt undvika cirka 200 lungcancerfall varje år. 

Utsätts vi för annan strålning än radon? Vi utsätts ständigt för strålning av olika slag, bland annat från rymden och från marken. Men ungefär hälften av den genomsnittliga årliga stråldosen kommer från radon i bostaden.